Правилник од додели награда

 

 

 

 ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗАВИЧАЈНОГ КЛУБА БИЛЕЋАНА У СРБИЈИ

                                                                   I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели награда и признања (у даљем тексту: Правилник) утврђују се годишње награде и признања која додељује Завичајни клуб Билећана у Србији, као и услови и поступак њихове доделе.

Члан 2.

Завичајни клуб Билећана у Србији (у даљем тексту: Клуб) додељују награде и признања најбољим ученицима билећког средњошкоског центра и студентима из Билеће који студирају на Универзитету у Београду, под условима и поступку утврђеним овим Правилником.

Члан 3.

Награда Клуба се састоје из плакете, поклона или новачаног дела.

 

II НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА

Члан 4.

Клуб Билећана сваке године награђује троје најбољих ученика средњошколског центра из Билеће.

Члан 5.

Награде се додељују по завршетку школске године, осим ако Клуб због оправданих разлога не одлучи другачије.

Члан 6.

Наставничко веће средњошкоског центра из Билеће, или њихов овлашћени представник, доставља Клубу имена троје ученика који су постигли најбољи успех у настави и ван наставним активностима (општинским, регионалним или републичким такмичењима) током школске године. Уз имена ученика Центар прослеђује и кратак извештај о успеху предложених кандидата.

Члан 7.

Управни одбор Завичајног клуба доноси коначну одлуку о додели награда најбољим билећким ученицима, као и висини појединачних награда и њиховом карактеру.

Члан 8.

Награде уручују овлашћени представници Клуба на свечаности у Билећи.

 

III НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Члан 9.

Завичајни клуб Билећана у Србији награђује пет најбољих студената завршних година основних или мастер студија Универзитета у Београду.

Члан 10.

Награде се додељују по завршетку академске године, осим ако Клуб због оправданих разлога не одлучи другачије.

Члан 11.

Одлуку о висини награда, у складу са овим Правилником и финансијским билансима, доноси Управни одбор Завичајног клуба.

Члан 12.

Награде најбољим билећким студентима уручују се на традиционалном Билећком сијелу у Београду.

Члан 13.

Управни одбор Клуба расписује Конкурс за доделу награда најбољим студентима. Конкурс се објављује на сајту Билећа.рс. Признања и награде се додељују на основу прописаних општих услова и критеријума:

Општи услови:

  1. Кандидат мора имати исправу са сталним пребивалишетем из Билеће
  2. Да је редован студент завршних година студија на БУ

Основни критеријуми за доделу награде:

  1. Просечна оцена студија;
  2. Уколико је просечна оцена иста у обзир се узима време студирања;
  3. Нарочите заслуге и изузетан допринос у научној, културној, спортској и другим делатностима на домаћем и међународном нивоу.

Члан 14.

Кандидати за доделу признања Завичајног клуба дужни поднети:

– кратку биографију;

– оверену копију личне карте или уверење о месту боравка;

– Потврду са високошколске установе о току студирања која треба да садржи: просечну

оцену у току студија, број остварених ЕСПБ бодова , годину уписа основних студија,

положени испити по годинама студија и податак колико трају студије.

– доказ о посебним признањима и наградама за изузетан допринос у научној, умјетничкој, културној, спортској и другим делатностима.

Члан 15.

Управни одбор Клуба може прописати и друге, детаљније критеријуме за доделу награда најбољим билећким студентима.

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

  1. Средства за признања и новчане награде обезбјеђују се из редовних прихода Клуба, донација и осталих прихода предвиђеним финансијским плановима.
  2. Клуб води евиденцију о именима награђених ученика и студената као и висини и облику награде које се додељују.
  3. Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку који утврђују надлежни органи Завичајног клуба Билећана.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на веб странци Билећа.рс .

 

У Београду : 15. септембар 2018. године

Председник Управног одбора Завичајног клуба Билећана

Мијодраг Дунђеровић

It's only fair to share...Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter